Synthemistidae

De Miscellaneous Biodiversita
Banodos.jpg


Odonate.png

Miscellaneous Biodiversita > Invertébrés > Insectes > Odonates - Nomina Odonata (NoW) - Odonata ès France
> Epiprocta > Anisoptera

Synthemistidae Tillyard, 1917

Famille des Synthémistidés

Anisoptera incertae sedis (= Synthemistidae [?])

Lauromacromia - Lauromacromia luismmojeni